Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT

Hồ Lài | 07/05/2022, 12:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong 2 ngày 6-7/5, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học thuộc hoặc trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng MInh Sơn chủ trì Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ.Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng MInh Sơn chủ trì Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Viết Lộc, đại diện các Vụ, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học thuộc hoặc trực thuộc Bộ.

Vai trò quan trọng của công tác tổ chức cán bộ

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trong xu thế phân cấp phân quyền, cũng như tự chủ đại học, công tác tổ chức cán bộ có vai trò quan trọng. Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và trực thuộc Bộ nói riêng, công tác tổ chức cán bộ làm tốt thì mọi công tác khác cũng sẽ làm tốt. Ngược lại, ở đâu đó có vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, thì ở đó khó phát triển, có thể dẫn đến gây mất ổn đinh, đoàn kết nội bộ.

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT

Trong thời kỳ mới, khi các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt các trường đại học tự chủ, phân cấp phân quyền nhiều hơn hơn - lãnh đạo các đơn vị, phải nắm rõ văn bản, quy định pháp luật và định hướng chủ trương của Đảng trong lĩnh vực tổ chức cán bộ

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, cái khó của công tác tổ chức cán bộ là liên quan đến con người, đến lợi ích trực tiếp, về chuyên môn cũng như nhiều lĩnh vực khác trong đơn vị. Năng lực của các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường đại học đến đâu, có vai trò lớn ở hiệu quả của công tác tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tổ chức cán bộ.

Hiện nay trong hệ thống văn bản, không phải văn bản nào cũng thông suốt, nhất quán. một số chưa nhất quán. Hiện nay, Chính phủ có nhiều chỉ đạo liên quan đến kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị công lập, cơ cấu lại hợp lý vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế…

Vì thế, Hội nghị tập huấn lần này là dịp để các đại biểu là cán bộ tổ chức cán bộ của các đơn vị trao đổi trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm xử lý, giải quyết vấn đề nảy sinh. Từ đó để từng trường, từng đơn vị có thể vận dụng, áp dụng tại đơn vị mình theo quy định của các văn bản hiện hành, mang lại những chuyển biến tích cực.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Theo đó, trong giai đoạn vừa qua, công tác tổ chức cán bộ đạt được nhiều kết quả nội bật. Về bộ máy, Bộ đã sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần cải cách bộ máy hành chính nhà nước, giảm 1 đơn vụ cấp vụ, 21 đơn vị cấp phòng. Cùng với đó giảm 3 lãnh đạo cấp Vụ, Cục, 63 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Viết Lộc trả lời các ý kiến của đại biểu.

Tính đến nay, Bộ GD&ĐT gồm 21 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, có 4 đơn vị, tổ chức hành chính. Tổng số biên chế công chức trong các đơn vị thuộc Bộ là 472 người. Bên cạnh đó, có 56 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Trong thời gian qua, Bộ đã thực hiện nghiêm túc chủ trương và quy định về tổ chức bộ máy, nhân sự. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đảm bảo xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thời gian.

Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế, bố trí, sắp xếp cán bộ công chức, viên chức. Ưu tiên xây dựng, cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ quản lý điều hành về công tác tổ chức cán bộ. Phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đúng quy định, đã kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ bản đảm bảo chất lượng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cán bộ.

Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức cán bộ

Trước đó, trong chương trình tập huấn chiều ngày 6/5 do Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Nguyễn Viết Lộc chủ trì, các đại biểu cũng đã trao đổi, đặt câu hỏi, phát biểu ý kiến liên quan đến việc thực hiện các văn bản hiện hành trong tình hình thực tế của đơn vị, trường đại học. Công tác sắp xếp, tổ chức, bố trí việc làm của công chức, viên chức. Công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, phát triển nguồn nhân lực. Vấn đề Hội đồng trường của các trường đại học. Về đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật. Và những vấn đề khác liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ….

Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến tự chủ đại học, phân cấp phân quyền trong công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng lắng nghe báo cáo chuyên đề của đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Vinh và các đơn vị khác. Đồng thời tổ chức thảo luận để lắng nghe ý kiến trao đổi của các đại biểu. Nhiều vấn đề đã được nêu ra như nhân sự, cơ cấu định biên bộ máy. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Vấn đề về chuyển đổi vị trí công tác. Các trường ĐH nêu nhiều ý kiến liên quan đến tự chủ và tự chủ về biên chế thế nào; mong muốn có hành lang pháp lý về tự định biên khi thực hiện tự chủ...

Đại biểu đến từ trường đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT trình bày tham luận chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ.

Kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao về công tác tổ chức cán bộ. Thứ trưởng lưu ý, công tác tổ chức cán bộ có tầm quan trọng chiến lược, nhưng cũng bao gồm những công việc cụ thể từ chế độ chính sách đến vị trí việc làm. Trong bối cảnh nhiều đổi mới, thay đổi, và đâu đó một số văn bản chưa đồng bộ với nhau trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, còn một số nơi, một số cán bộ chưa có hiểu biết, nhận thức chưa đầy đủ, đồng thuận ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục đại học tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Quan tâm thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận có hiệu quả. Đảm bảo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ, bao gồm cán bộ quản lý, lãnh đạo và cả giảng viên, chuyên viên. Đổi mới công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về phía Bộ cũng chủ động phối hợp với cơ quan liên quan từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng yêu cầu các đơn vị sự nghiệp, cơ sở đại học từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, kiện toàn bộ máy, thành lập Hội đồng trường, thực hiện tự chủ. Tạo bước phát triển cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trường đại học thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GD&ĐT