Thí sinh có 20 ngày đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Minh Phong | 31/03/2023, 15:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định.

Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Theo kế hoạch trên, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7.

Từ ngày 12/8 đến 17h00 ngày 20/8, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có); Tổ chức xét tuyển.

Cũng trong thời gian trên, Vụ Giáo dục đại học, Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) sẽ phối hợp với cơ sở đào tạo tiến hành xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Trước 17h00 ngày 22/8, cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h00 ngày 6/9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống.

Chi tiết Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh như sau:

TT
Nội dung
triển khai
Tổ chức,
cá nhân chủ trì
thực hiện
Tổ chức,
cá nhân
phối hợp
thực hiện
Thời gian
hoàn thành
I
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1
Ban hành và công khai kế hoạch, quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Trước khi công bố đề án tuyển sinh
2
Công bố đề án tuyển sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh của CSĐT
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Ít nhất 30 ngày trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển
3
Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
Cục CNTT,
CSĐT
Vụ GDĐH
Ngày 31/3/2023
4
Cập nhật danh mục về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên
Sở GDĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Ngày 10/4/2023
5
Thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh
Sở GDĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Ngày 28/4/2023
6
Tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh (đề án, chỉ tiêu)
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
CSĐT,
Sở GDĐT
Ngày 15/6/2023
7
Thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (Hệ thống)
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
CSĐT
Ngày 15/6/2023
8
Cập nhật thông tin tuyển sinh của CSĐT vào Hệ thống (trang nghiệp vụ)
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Ngày 15/6/2023
9
Rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên Hệ thống
Thí sinh, Sở GDĐT,
Điểm tiếp nhận1
Cục CNTT
17 giờ 00
ngày 20/6/2023
10
Tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương
Sở GDĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Ngày 30/6/2023
11
Thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) trên Hệ thống
Thí sinh
Sở GDĐT,
CSĐT,
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Từ ngày 3/7 đến ngày 6/7/2023
12
Rà soát, sửa sai, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên (minh chứng) của thí sinh
Thí sinh, Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Cùng thời gian thí sinh đăng ký dự thi THPT
13
Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ… (nếu có)
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
17 giờ 00
ngày 28/7/2023
14
Thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng ĐKXT
Vụ GDĐH, Cục CNTT
CSĐT
Ngày 4/8/2023
15
Tổ chức trực hỗ trợ thí sinh ĐKXT đợt 1 theo phương thức trực tuyến
CSĐT,
Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận, Thí sinh
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Từ ngày thí sinh đăng ký dự thi THPT đến
ngày 30/10/2023
II
TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG
1
Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các CSĐT
Thí sinh,
CSĐT
Vụ GDĐH, Sở GDĐT
17 giờ 00
ngày 30/6/2023
2
Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên Hệ thống
CSĐT
Thí sinh,
Sở GDĐT
Ngày 5/7/2023
3
Xét tuyển thẳng, xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có).
Thí sinh, CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Từ ngày 5/7
đến 17 giờ 00
ngày 15/8/2023
III
TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SỚM
1
Xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để ĐKXT trên Hệ thống. Cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống (xét tuyển lần 1)
CSĐT
Thí sinh,
Sở GDĐT
17 giờ 00
ngày 8/7/2023
IV
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG
1
Cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp) chưa có tài khoản ĐKXT trên Hệ thống
Sở GDĐT, Thí sinh
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Từ ngày 15/6
đến
ngày 20/7/2023
2
Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng (NV) xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định
Thí sinh,
Điểm tiếp nhận
Sở GDĐT,
CSĐT,
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Từ ngày 10/7
đến 17 giờ 00
ngày 30/7/2023
3
Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề
Bộ GDĐT
Các đơn vị chức năng của Bộ, CSĐT
Ngày 25/7/2023
4
Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của CSĐT đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe (nếu có).
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
17 giờ 00
ngày 26/7/2023
5
Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến
Thí sinh,
Cục CNTT,
Đơn vị điều phối nhận lệ phí xét tuyển cho Hệ thống2
Sở GDĐT, Điểm tiếp nhận,
Vụ GDĐH
Từ ngày 31/7
đến 17 giờ 00
ngày 06/8/2023
V
XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG
1
- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kì thi (nếu có).
- Tổ chức xét tuyển.
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Từ ngày 12/8
đến 17 giờ 00
ngày 20/8/2023
2
Xử lý NV trên Hệ thống để xác định NV cao nhất trong số NV mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Vụ GDĐH, Cục CNTT
CSĐT
Từ ngày 12/8
đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2023
VI
THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC
1
Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
17 giờ 00
ngày 22/8/2023
2
Xác nhận nhập học trực tuvến đợt 1 trên Hệ thống.
Thí sinh
CSĐT,
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
17 giờ 00
ngày 6/9/2023
VII
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG
1
Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Từ ngày 7/9/2023
2
Xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.
CSĐT
Vụ GDĐH,
Cục CNTT
Từ tháng 10
đến
tháng 12/2023
VIII
BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYẾN SINH
1
Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023.
CSĐT
Vụ GDĐH
Ngày 31/12/2023
Bài liên quan
Khắc phục lỗi thí sinh đăng ký nhầm tổ hợp, phương thức xét tuyển
Năm 2023, thay vì đăng ký theo phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp, thí sinh sẽ đăng ký theo ngành. Nhiều trường đánh giá cách làm này tạo thuận lợi cho thí sinh và nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh có 20 ngày đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển